Massage

Full Body Massage............................................$66

Half Body Massage...........................................$44

Aromatherapy Full Body Massage..................$77

Aromatherapy Half Body Massage..................$55

Hot Rock Full Body Massage...........................$99

Hot Rock Half Body massage..........................$66